සම්මුඛ පරීක්ෂණ නිලධාරිනී - මොණරාගල


මොණරාගල සක්යා දේශිය රැකියා ආයතනයේ සම්මුඛ පරික්ෂණ නිලධාරිනි තනතුර සදහා

➤ වයස 18-30 (ගැහැණු)අවිවාහක
➤ A/L පෙනිසිටි
➤ වැටුප රු.20, 000 /- දක්වා
➤ පසුව රු. 25, 000/- දක්වා
➤ චතුර කථිකත්වය ඇති (මනා පෙනුම ඇති) අය විශේෂයි
➤ පුද්ගලික පන්ති යන අය අවශ්‍ය නොවේ .
(ඔබ මේ සදහා සුදුසු අයෙක් නම් එන්න අප හා එක්වන්න.)

Contact Us - 0716999991